Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

I. Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου για τον δικτυακό τόπο www.ceva.com.gr

- H ιστοσελίδα αυτή (εφεξής «Ιστοσελίδα») έχει συνταχθεί από την:

CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ(“CEVA”)

οδός Αγ. Νικολάου 15

17455 Άλιμος, Ελλάδα.

Τηλ.: +30 210 9851200

Fax: +30 210 9851211

Email: cevahellas@ceva.com

Ο εκδίδων διευθυντής είναι: ο Λυμπέρης Τσάρας – Γενικός Διευθυντής της CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.

Η Ιστοσελίδα αυτή φιλοξενείται από την εταιρεία: Clever Age www.clever-age.com

Η Ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Clever Age www.clever-age.com

Η Ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το ανοικτό λογισμικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου eZpublish: http://ez.no

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Με την είσοδό του στην Ιστοσελίδα, ο χρήστης του διαδικτύου συμφωνεί να συμμορφωθεί και να τηρήσει τους όρους χρήσης που καθορίζονται κατωτέρω. Ο χρήστης του διαδικτύου αναγνωρίζει, ότι έχει δει, καταλάβει και αποδεχτεί τις παρούσες προϋποθέσεις χρήσης στο σύνολό τους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου δεν αποδέχεται οποιαδήποτε από αυτές τις προϋποθέσεις χρήσης, καλείται και περιορίζεται να μην περιηγηθεί μέσω της Ιστοσελίδας.

 

ΙΙ. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας www.ceva.com.gr

A. Περιεχόμενο και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

  • Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Η CEVA προσπαθεί να ανανεώνει τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας και να παρέχει ορθή πληροφόρηση στον χρήστη του διαδικτύου. Παρόλα αυτά η CEVA δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανά λάθη ή παραλείψεις.

Η CEVA διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί, τερματίζει, αναστέλλει ή διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιεχόμενο της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να επισημαίνει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cevahellas@ceva.com

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας που δεν είναι σύμφωνη με τον αρχικό σκοπό της και οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων μπορεί να καταλήξει στην εφαρμογή ποινικών και αστικών κυρώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

 

  • Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, συνδεδεμένου σε ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών, που καθιστά δυνατή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα επικοινωνιών που συνήθως χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο.

Η CEVA προσπαθεί να διατηρεί πρόσβαση στην Ιστοσελίδα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά χωρίς δέσμευση/υποχρέωση να την παρέχει πράγματι έτσι.

Για λόγους συντήρησης, ανανεώσεων και οποιαδήποτε άλλη αιτία, ειδικά τεχνικής φύσεως, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να διακόπτεται περιστασιακά.

Σε καμία περίπτωση η CEVA δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τις διακοπές αυτές ή για οποιαδήποτε συνέπεια που μπορεί να προκύψει, συνεπεία αυτών, για τον χρήστη του διαδικτύου.

Επιπλέον, η CEVA δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την ύπαρξη οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού στην ιστοσελίδα της ούτε για οποιαδήποτε συνέπεια μπορεί να προκύψει, συνεπεία αυτού, για τον χρήστη του διαδικτύου.

 

  • Σύνδεσμοι Υπερκειμένου (Hypertext) τοποθετημένοι στην Ιστοσελίδα

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους υπερκειμένου για άλλες ιστοσελίδες που δεν τις διαχειρίζεται και/ή δεν έχουν συνταχθεί από την CEVA.

Με κανέναν τρόπο η CEVA δεν διενεργεί οποιονδήποτε έλεγχο στις πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τέτοιες συνδεδεμένες ιστοσελίδες  και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας.

Η πρόσβαση του χρήστη του διαδικτύου σε τέτοιες ιστοσελίδες αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

 

Β. Πνευματική/Βιομηχανική Ιδιοκτησία

  • Καταχωρημένα Εμπορικά Σήματα

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είτε είναι ιδιοκτησία της CEVA και/ή της μητρικής της εταιρείας CEVA SANTE ANIMALE SA, ή ονομασίες προϊόντων που ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει την CEVA και/ή τη μητρική της εταιρεία για τη χρήση των εμπορικών αυτών σημάτων.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δεν χορηγεί κανένα άλλο δικαίωμα στον χρήστη εκτός από το να δει τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας.

Η δημοσίευση αυτής της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο δεν χορηγεί οποιαδήποτε άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων που αναφέρονται, καθώς οποιαδήποτε τέτοια χρήση εξαρτάται από τη ρητή, προηγούμενη, γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών) του εμπορικού σήματος.

  • Συγγραφικά Δικαιώματα / Copyright / Εμπορικά Σήματα και σχέδια / Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Η ιστοσελίδα είναι ένα πνευματικό έργο που προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της CEVA και/ή της μητρικής της εταιρείας, που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο, εξουσιοδοτημένο να ασκεί τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας. Ο χρήστης του Διαδικτύου δεν αποκτά οποιαδήποτε άδεια ούτε κάποιο άλλο δικαίωμα εκτός από το να συμβουλεύεται την Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα και τα συστατικά στοιχεία της προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς νομικές συμβάσεις σε σχέση με το σεβασμό των συγγραφικών δικαιωμάτων, του copyright, των σχεδίων και εμπορικών σημάτων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 

Η αναπαραγωγή και/ή αναπαράσταση των στοιχείων αυτών επιτρέπεται μόνο για χρήσεις πληροφόρησης με αυστηρά προσωπική και ιδιωτική εφαρμογή.

Όλες οι αιτήσεις για άδεια πρέπει να απευθύνονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: cevahellas@ceva.com .

 

  • Copyrights Εικόνων

Stephane Klein

Fotolia

 

  • Άδεια στη Ceva

Εάν ο χρήστης του διαδικτύου υποβάλλει υλικό σε αυτό το Site, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ο χρήστης του διαδικτύου παρέχει στη CEVA, στις θυγατρικές της και στους εκπροσώπους της μη αποκλειστικό, χωρίς καταβολή δικαιωμάτων (royalties), διαρκές, αμετάκλητο, και πλήρως μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, δημιουργεί παράγωγα έργα, διανέμει, αντιγράφει και παρουσιάζει το περιεχόμενο αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο, σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι γνωστά σήμερα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Ο χρήστης του διαδικτύου δηλώνει και εγγυάται ότι το υλικό που υποβλήθηκε από αυτόν είναι αληθές και ακριβές, ότι η χρήση του υλικού δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν θα προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ότι ο χρήστης του διαδικτύου θα αποζημιώσει την CEVA, την μητρική της, καθώς και τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους, εταίρους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους και τους εκδοχείς για όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το υλικό που ο χρήστης του διαδικτύου παρέχει.

 

 

Γ. Προσωπικά δεδομένα

 

• Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Η CEVA μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη του διαδικτύου να παρέχει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα, κ.λπ.).

Ο χρήστης του διαδικτύου διατηρεί το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής οποιωνδήποτε τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

Για να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, ο χρήστης του διαδικτύου καλείται να απευθύνει επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: cevahellas@ceva.com

Η τροποποίηση ή διαγραφή θα εκτελείται το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της αίτησης.

Ορισμένες πληροφορίες που δεν αποτελούν (ανταποκρίνονται στα) προσωπικά δεδομένα και δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη του διαδικτύου μπορεί να καταγραφούν από τους servers που χρησιμοποιούνται από την CEVA (χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, διεύθυνση IP, κ.λπ.).

Ο χρήστης του διαδικτύου με το παρόν ενημερώνεται ότι ένα cookie μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα.

Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη του διαδικτύου, αλλά το οποίο χρησιμεύει στην καταγραφή πληροφοριών σε σχέση με την πλοήγηση του χρήστη μέσα στην ιστοσελίδα (οι σελίδες τις οποίες έχει επισκεφθεί, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης, κλπ.).

Η χρήση των cookies προορίζεται να επιτρέπει αναλύσεις των συχνοτήτων επίσκεψης της ιστοσελίδες, μετρήσεις του κοινού κλπ. με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της Ιστοσελίδας.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας περιέχει συνήθως μια επιλογή που ενεργοποιεί την απόρριψη των cookies. Αυτό δεν εμποδίζει τη σύνδεση στην Ιστοσελίδα μας, αλλά μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στη φόρτωση σελίδων.

Προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης που αφορούν τον χρήστη του διαδικτύου προορίζονται για την CEVA και μπορεί ενδεχομένως να διαβιβάζονται σε τρίτους, κυρίως σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο. Ο χρήστης του διαδικτύου μπορεί να γνωστοποιήσει την αντίρρησή του σε αυτή τη διαβίβαση στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση: cevahellas@ceva.com

 

  • Ασφάλεια

Η CEVA εφαρμόζει τεχνικές και οργανωτικές τεχνικές ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται από τυχαίο και σκόπιμο χειρισμό, ενάντια στην απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων, καθώς και ενάντια στην πρόσβαση στα δεδομένα αυτά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Αυτά τα μέτρα ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς σε συνάρτηση με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Για όλες τις αιτήσεις για πληροφορίες, υποδείξεις και αξιώσεις που σχετίζονται με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που αφορούν το άτομο χρήστη του διαδικτύου, ο χρήστης οφείλει να απευθύνει απευθείας τις ανησυχίες του στην cevahellas@ceva.com

 

Δ. Ευθύνη

Απαγορεύεται: η χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών επικοινωνίας για την προώθηση chain mail, "junk mail", "spam» ή οποιαδήποτε επαναληπτικά ή ανεπιθύμητα μηνύματα (εμπορικά ή άλλα), η συγκομιδή ή συλλογή, με οποιονδήποτε τρόπο, πληροφοριών σχετικές με τρίτους και ιδιαίτερα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς τη συμφωνία των ενδιαφερομένων τρίτων, η δημιουργία ή εκμετάλλευση πλαστών ταυτοτήτων, για την παραποίηση μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φίρμας, ή η προσπάθεια για παραπλάνηση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο ως προς την ταυτοποίηση του αποστολέα του μηνύματος ή ως προς την προέλευση του μηνύματος, η προώθηση οποιουδήποτε ακατάλληλου περιεχομένου, όπως ορίζεται και αναφέρεται κατωτέρω υπό «Ακατάλληλο Περιεχόμενο», η προώθηση οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει έναν ιό ή άλλο στοιχείο που είναι επιβλαβές ή επιζήμιο για την Ιστοσελίδα ή για τρίτους ή κατά παράβαση του νόμου, η προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης στις προσφερόμενες υπηρεσίες άλλων λογαριασμών με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, σε πληροφοριακά συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μέσω της χρήσης διαφόρων κωδικών πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο: ή να παρεμβαίνει με τη χρήση και την εκμετάλλευση της υπηρεσίας από οποιονδήποτε άλλο χρήστη του διαδικτύου ή με τη χρήση και εκμετάλλευση παρόμοιων υπηρεσιών από τα μέσα άλλου προσώπου.

Το Ακατάλληλο Περιεχόμενο περιλαμβάνει οποιαδήποτε διατύπωση, σχόλια, παρατηρήσεις και εικόνες που θεωρούνται από την CEVA άσεμνα, παραπλανητικά, παράνομα, ρατσιστικά, δυσφημιστικά ή που αποτελούν παρενόχληση, παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων ή περιορισμό και/ή παρεμπόδιση της χρήσης από άλλους χρήστες του διαδικτύου των φόρουμ ή chatrooms που είναι προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας.

Για την χρήση της Ιστοσελίδας, των υπηρεσιών της και οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω αυτής, ο χρήστης του διαδικτύου έχει την αποκλειστική ευθύνη.

Η CEVA δεν παρέχει στον χρήστη του διαδικτύου οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ποιότητα των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή την εμπορική τους ποιότητα, συνέπεια, ή ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του χρήστη του διαδικτύου, και αρνείται όλες τις ευθύνες όσον αφορά πιθανές διαφορές, ενέργειες ή προσφυγή από τρίτους, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να εγείρουν αξιώσεις για δικαιώματά τους, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν δημιουργήθηκε από την CEVA.

Επιπλέον, η CEVA δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για: οποιαδήποτε έλλειψη απόδοσης της Ιστοσελίδας και/ή οποιουδήποτε λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε ή «κατέβηκε» από την Ιστοσελίδα, οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή υπηρεσιών που προκύπτει από καθυστέρηση, τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών της. ανακρίβεια, κακή ποιότητα ή την ίδια την φύση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω των υπηρεσιών της. οποιεσδήποτε συνέπειες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη διαβίβαση κακόβουλου λογισμικού μέσω των servers της. ούτε για οποιαδήποτε διαχείριση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, των δεδομένων της Ιστοσελίδας ή των δεδομένων που αφορούν το διαδίκτυο χρήστη.

Η CEVA δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη, κατά τον ίδιο τρόπο, για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημιές, που κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά περιλαμβάνουν την απώλεια κερδών, πελατείας ή δεδομένων, κάθε άυλης ωφέλειας, την απώλεια ευκαιρίας για απόκτηση εισοδήματος ή για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή, αντίθετα, την μη χρήση που προκαλείται από την μη προσβασιμότητα της Ιστοσελίδας.

Όσον αφορά το Προσωπικό Περιεχόμενο, όπως ορίζεται κατωτέρω, που παρέχεται από τους χρήστες του διαδικτύου, η CEVA αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ύπαρξη του εν λόγω περιεχομένου σε chatrooms ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συζήτησης.

Τέτοιο Προσωπικό Περιεχόμενο, που μπορεί να είναι γνώμες, δηλώσεις, προτάσεις ή απόψεις, αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις γνώμες, δηλώσεις, προτάσεις και απόψεις των χρηστών και ποτέ, ούτε ρητά ούτε σιωπηρά αυτές της CEVA.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν διαχειρίζεται και/ή δεν έχει συντάξει η CEVA.

Με κανέναν απολύτως τρόπο η CEVA δεν ασκεί έλεγχο επί των πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τέτοιες συνδεδεμένες ιστοσελίδες και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιων ιστοσελίδων.

Ο χρήστης του διαδικτύου συμφωνεί να αποζημιώσει τη CEVA και εγγυάται στη CEVA, για οποιαδήποτε ενέργεια για ευθύνη, προσφυγή, ζημιά, κόστος, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημιά που προκύπτει από την παραβίαση από την πλευρά του χρήστη του διαδικτύου οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου.

 

Ε.Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα

Η Ιστοσελίδα αυτή και το περιεχόμενό της, όπως και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Τυχόν διαφορές θα πρέπει να απευθύνονται στα ελληνικά δικαστήρια.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα που περιγράφονται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πρέπει να κηρυχθεί άκυρο ή ανίσχυρο, τα μέτρα αυτά πρέπει να ερμηνεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις αρχικές προθέσεις της CEVA και τα υπόλοιπα μέτρα θα εξακολουθούν να θεωρούνται ως νομικά έγκυρα.

Η μη εφαρμογή ή παράλειψη μιας γεννημένης απαίτησης από τη CEVA για οποιοδήποτε από τα μέτρα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραίτηση από την CEVA από τα μέτρα αυτά ή τα δικαιώματα, εκτός αν η παραίτηση αυτή χορηγείται ρητά, εγγράφως.

ΣΤ. Τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης

Η CEVA διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση κάποιον ή όλους από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, ειδικότερα σε σχέση με τυχόν νέες κανονιστικές ή νομοθετικές ενέργειες ή προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη του διαδικτύου.

Κάθε μελλοντική τροποποίηση της χρήσης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Επιστροφή στην αρχή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο παρών ιστότοπος προορίζεται για χρήση μόνο από κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, φοιτητές κτηνιατρικής, βοηθούς κτηνιάτρου ή άλλους επαγγελματίες κτηνιατρικής υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματίες φροντίδας ζώων.

Για να προχωρήσετε, επιλέξτε το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η παραπάνω δήλωση ισχύει για εσάς. Διαφορετικά επιλέξτε το κουμπί ΕΞΟΔΟΣ για να εξέλθετε από τον ιστότοπο.