Η ιστορία μας

Η εταιρεία μας αρχικά έγινε γνωστή ως Sanofi Sante Nutrition Animale, θυγατρική της Sanofi-Aventis. Το έτος 1999 προέβη στην πρώτη από μια σειρά εξαγορών δημιουργώντας τη Ceva Sante Animale.

Η τελευταία εξαγορά ολοκληρώθηκε το έτος 2007, ενώ συγχρόνως η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας απέκτησαν την πλειοψηφία των μετοχών.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 ετών ο μέσος όρος ανάπτυξης της εταιρείας ανήλθε σε 8,4%, ποσοστό ανώτερο του μέσου όρου της αγοράς.

Η θετική αυτή ανάπτυξη επιτεύχθηκε, αφ' ενός με την εξαγορά 19 εταιρείων, αφ' ετέρου με την ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.

Η ικανότητα αποτελεσματικής απορρόφησης των νέων επιχειρήσεων, χωρίς οι τελευταίες να απολέσουν την ευελιξία επιχειρηματικών κινήσεων, καθώς η ενσωμάτωση των νέων προϊόντων και ανθρώπων στο ευρύτερο στρατηγικό όραμα αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα επιτυχίας της Ceva.

Επιστροφή στην αρχή