Πολιτική Απορρήτου

Η Ceva δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεσμεύεται να σεβαστεί τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεσμεύεται να εφαρμόσει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] «ΓΚΠΔ» και να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία.

Έτσι, η CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ (ή Ceva) εφαρμόζει διαδικασίες για να εξασφαλίσει την τήρηση αυτών των διατάξεων εντός της εταιρείας και κυρίως από τους εργαζομένους της, τους συνεργάτες της, τους προμηθευτές της που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, και συγκεκριμένα:

► την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο,

► την συλλογή προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, και τη μη περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς,

► τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων με επαρκή, κατάλληλο και περιορισμένο τρόπο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται επεξεργασία,

► την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα ανακριβή δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται.

Οι δεσμεύσεις μας για την προστασία των δεδομένων σας

Συχνές Ερωτήσεις

 • Τι είναι ο ΓΚΠΔ ή ο ΓΚΠΠΔ;  

ΓΚΠΔ « Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων »

ΓΚΠΠΔ «  Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων »

Πρόκειται για έναν Ευρωπαϊκό νόμο αναφοράς  σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θέτει ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

 • Ποιόν αφορά ο ΓΚΠΠΔ;

Ο ΓΚΠΠΔ ισχύει όχι μόνο για επιχειρήσεις και οργανισμούς εγκατεστημένους στην ΕΕ αλλά και για  οργανισμούς εγκατεστημένους στην ΕΕ αλλά και για οργανισμούς εκτός της ΕΕ, εφόσον προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες εντός της Ένωσης.Πότε τέθηκε σε ισχύ ο ΓΚΠΠΔ;

Ο Kανονισμός ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 • Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται στο σύνολο των  δεδομένων, όπως η καταγραφή, η οργάνωση, η διαμόρφωση, η διατήρηση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η εξαγωγή, η διαβούλευση, η χρήση, η επικοινωνία μέσω μετάδοσης, η διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή η διασύνδεση, ο περιορισμός, η διαγραφή ή καταστροφή..

 

 • Ποια είναι τα δεδομένα που αφορά ο ΓΚΠΠΔ;

Ο ΓΚΠΠΔ δεν ρυθμίζει παρά μόνο τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή αναγνωριστεί.

 

 • Ποια προσωπικά δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα;

Πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές απόψεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή.

 

 • Πως συλλέγονται και γίνεται η επεξεργασία των  ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων;

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που, λόγω της φύσης τους, ενέχουν κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε ενισχυμένο καθεστώς προστασίας.

Ο ΓΚΠΠΔ καθιερώνει την αρχή της απαγόρευσης της επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, αν και αυτή η απαγόρευση συνοδεύεται από κάποιες εξαιρέσεις.

Προβλέπονται πολλές εξαιρέσεις, εναλλακτικές όσον αφορά την απαγόρευση της επεξεργασίας. 

 

 • Ποιος είναι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας;

Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μια δημόσια αρχή, ένας οργανισμός άλλου φορέα ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 • Τι είναι ο εκτελών την επεξεργασία;

Ως εκτελών την επεξεργασία νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας

 

 • Αφορά και τη μη ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων;

Ο ΓΚΠΠΔ εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε ένα αρχείο.

Ένα αρχείο δεν είναι απλά μια βάση δεδομένων ή ένα υπολογιστικό φύλλο Excel. Μπορεί να είναι ένα έγγραφο, μία εγκατάσταση βιντεοπαρακολούθησης που που παραθέτει πληροφορίες για ένα άτομο ...

 

 • Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του ΓΚΠΠΔ;

- Δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μίας ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των αρχών ελέγχου

 

- Αλλαγή της προσέγγισης λογοδοσίας των υπευθύνων επεξεργασίας

Σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, δημιουργείται μητρώο δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Προσδιορίζει με διεξοδικό τρόπο τις διάφορες επεξεργασίες δεδομένων.

 

- Ενίσχυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων

►   Δικαίωμα πληροφόρησης και συγκατάθεσης: περισσότερη διαφάνεια

►   Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

►   Δικαίωμα διαγραφής μέσω του δικαιώματος να ξεχαστεί

►   Δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας

►   Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

►   Δικαίωμα διόρθωσης

 

- Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων από το στάδιο του σχεδιασμού για νέα έργα και εξ’ ορισμού για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

Προστασία των δεδομένων εκ σχεδιασμού 

Η προστασία δεδομένων εκ σχεδιασμού επιβάλει την εφαρμογή της σε προηγούμενο στάδιο και κατά τον καθορισμό των μέσων επεξεργασίας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που αποσκοπούν στην εφαρμογή των αρχών προστασίας των δεδομένων του ενδιαφερομένου, κυρίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. τους κινδύνους της μεταχείρισης για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων

Προστασία δεδομένων εξ’ ορισμού

Εξ’ ορισμού, μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτές οι αρχές ισχύουν για την ποσότητα των δεδομένων, την έκταση της επεξεργασίας τους, τη διάρκεια ζωής τους και την προσβασιμότητά τους.

Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων 

Ο κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία να διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων πριν από τις επεξεργασίες που ενδέχεται να δημιουργήσουν υψηλούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία Ceva ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ (εφεξής "Ceva") αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των χρηστών των ιστοχώρων της

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Ceva συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα υπό την ιδιότητα του υπευθύνου της επεξεργασίας δεδομένων και επομένως υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και, ειδικότερα, στους γενικούς κανονισμούς για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αριθ. 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 (γνωστών ως "ΓΚΠΔ"), καθώς και όλους τους κανόνες του εθνικού δικαίου που λαμβάνονται κατ 'εφαρμογή του παρόντος.

Αυτή η Πολιτική Περί Απορρήτου (στο εξής "η Πολιτική") αποσκοπεί να σας ενημερώσει με σαφή, απλό και πλήρη τρόπο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ceva συλλέγει και χρησιμοποιεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, μέσω των ιστοτόπων ή των εφαρμογών της για φορητές συσκευές και κινητά ή σε σχέση με τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές της για φορητές συσκευές και κινητά και τα μέσα που διαθέτετε για να ελέγξετε τη χρήση αυτή και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

1. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η Ceva είναι δυνατόν να συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους (σε σύνδεση ή με φυσικό τρόπο).

Μερικές φορές, η Ceva μπορεί να συλλέγει τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας έντυπα, όπου τα πεδία με αστερίσκο “*” θεωρούνται υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν. Διαφορετικά, η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και η χρήση τους θα είναι αδύνατη. 

 • Δεδομένα που μας γνωστοποιείτε δημιουργώντας έναν λογαριασμό στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας για φορητές συσκευές και κινητά

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένους ιστότοπους, πρέπει να ταυτοποιηθείτε δημιουργώντας έναν λογαριασμό.

Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας για φορητές συσκευές και κινητά, θα σας ζητηθεί να μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων αναγνώρισης.

Αυτά τα δεδομένα μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε τη δημιουργία του προφίλ σας και να διασφαλίσουμε τη διαχείριση του λογαριασμού σας.

Οι επεξεργασίες αυτές βασίζονται στην επιδίωξη του έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ. 

 • Δεδομένα που μας κοινοποιείτε ως απάντηση για μία προσφορά εργασίας ή  ως υποβολή αυθόρμητης αίτησης πρόσληψης

Στο πλαίσιο της διαχείρισης προσλήψεων, η Ceva συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που προέρχονται από τα βιογραφικά τους σημειώματα και τις σταλθείσες  επιστολές κινήτρων, τις συνεντεύξεις με την Ceva, και, ενδεχομένως, τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών τεστς καθώς και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που τίθενται στο έντυπο τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.

Αυτά τα δεδομένα θα εξεταστούν αποκλειστικά από την Ceva και τις θυγατρικές της στο πλαίσιο της επεξεργασίας της αίτησης υποψηφιότητάς σας.

Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων βασίζεται τόσο στη συγκατάθεση όσο και στο έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των προσλήψεων.

 • Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους μας

Κατά την περιήγηση στους ιστότοπους μας, ενδέχεται να εγκατασταθούν cookies στη συσκευή σας (υπολογιστή, smartphone, τάμπλετ), με την επιφύλαξη των επιλογών που έχετε εκφράσει και που μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση σε αυτούς τους ιστότοπους, ο κύριος σκοπός δε του οποίου είναι να βελτιώσει την επισκεψιμότητά τους και να επιτρέψει την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Κατά την επίσκεψη στους ιστότοπους μας, η Ceva εγκαθιστά cookies μέτρησης κοινού. Τα   cookies μέτρησης κοινού μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι ιστότοποι, να αναλύσουμε την εργονομία τους και να ανιχνεύσουμε και να επιλύσουμε τεχνικά προβλήματα

Αυτά τα cookies υπόκεινται στη συγκατάθεση του Χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies – εισάγετε το σύνδεσμο.

 • Δεδομένα που μας κοινοποιείτε με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά μας δελτία

Η Ceva έχει δημιουργήσει ενημερωτικά δελτία για να σας ενημερώνει τακτικά για τα νέα της Ceva.

Εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δηλώνετε ότι συναινείτε να λαμβάνετε αυτά τα ενημερωτικά δελτία της Ceva

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου.. 

 • Δεδομένα που μας κοινοποιείτε μέσω φόρμας επικοινωνίας

Η Ceva έχει δημιουργήσει φόρμες επικοινωνίας

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται εντός αυτής της φόρμας επικοινωνίας μας μας επιτρέπουν να απαντήσουμε στα αιτήματά σας. Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

 • Δεδομένα που μας κοινοποιείτε για να συμμετάσχετε σε ένα παιχνίδι

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζει η Ceva βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεση..

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

 • Νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις

Η Ceva μπορεί να συλλέξει και να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, τις δικαστικές αποφάσεις, τις κλητεύσεις ή τις δικαστικές διαδικασίες, αν το απαιτεί η συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

 • Δεδομένα που μεταδίδονται μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης

Εάν έχετε έναν λογαριασμό σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και προχωρήσετε σε αναγνώριση σε μια τοποθεσία ή μια εφαρμογή για φορητές συσκευές Ceva μέσω αυτής της δυνατότητας χωρίς προηγούμενη εγγραφή στον ιστότοπο ή την εφαρμογή για φορητές συσκευές, η Ceva μπορεί να λάβει πληροφορίες από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν την επαλήθευση της ταυτότητας και τη δημιουργία λογαριασμού.

Οι όροι κοινής χρήσης και κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών παρέχονται στους όρους εγγραφής των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ?

Η Ceva αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.

Οι ιστότοποί μας δεν προορίζονται για ανηλίκους κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα αυτών των ατόμων. Οι ανήλικοι ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να έχουν την άδεια των γονέων ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων.

Εάν διαπιστώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν συλλεχθεί χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων, θα προχωρήσουμε αμέσως στην καταστροφή τους.  

3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ;

Η Ceva διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, με την επιφύλαξη με την επιφύλαξη των νομικών δυνατοτήτων αρχειοθέτησης, των υποχρεώσεων διατήρησης ορισμένων δεδομένων και/ή της μη δημοσιοποίησης του ονόματος.

Αυτές οι περίοδοι διατήρησης δεδομένων ορίζονται σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας και λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που επιβάλλουν συγκεκριμένο χρόνο διατήρησης.

Για παράδειγμα, θα βρείτε παρακάτω τις ισχύουσες περιόδους διατήρησης δεδομένων:

 • Διαχείριση της εγγραφής του λογαριασμού σας : τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία έως ότου αποφασίσετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας. Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Ωστόσο, αν δεν έχετε συνδεθεί στον ιστότοπό μας για τρία χρόνια, θα διαγράψουμε το λογαριασμό σας.

► Φόρμα επικοινωνίας: θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά από μια περίοδο 2 ετών από την τελευταία επικοινωνία σας.

► Ενημερωτικό δελτίο: θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.

► Παιχνίδι : τα δεδομένα σας μπορούν να διατηρηθούν μετά το τέλος του παιχνιδιού για νομικούς σκοπούς.

► Υποψηφιότητα: τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για μέγιστο διάστημα 2 ετών από την τελευταία επικοινωνία.

4. ΣΕΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Καθώς τα προσωπικά σας δεδομένα θεωρούνται εμπιστευτικά, μόνο τα άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Ceva λόγω των καθηκόντων τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, με την επιφύλαξη της πιθανής μετάδοσής τους στο βαθμό που απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η Ceva αναλαμβάνει να λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Ceva.

Οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών μας μπορεί να χρειασθεί να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να είναι απολύτως αναγκαία για την πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών που τους αναθέτουμε: πρόκειται κυρίως για παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, την διοργάνωση παιχνιδιών και διαγωνισμών, τη διαχείριση προγραμμάτων πιστότητας, την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αποθήκευση δεδομένων…

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της ΕΕ σε χώρες που δεν προσφέρουν επαρκή προστασία όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή, θα διασφαλίσουμε τη μεταφορά και την επεξεργασία με ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από το που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας τα στοιχεία σας.. Η μεταφορά αυτή μπορεί να στηριχθεί στην «Ασπίδα Απορρήτου» («Privacy Shield»), μια διαδικασία αυτοκαταχώρισης που παρέχει στις επιχειρήσεις έναν μηχανισμό για να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων...

Παρομοίως, μπορούμε να μοιραστούμε αυτά τα δεδομένα με δημόσιες αρχές και φορείς σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

5. ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Η Ceva φροντίζει να προστατεύει και να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα, να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα τους και να εμποδίζει την αλλοίωση, την καταστροφή, την παραμόρφωσή τους,  ή την γνωστοποίησή τους σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους..

Όταν η αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτους είναι απαραίτητη και επιτρεπόμενη, η Ceva εξασφαλίζει ότι τα τρίτα μέρη εγγυώνται στα σχετικά δεδομένα το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που τους παρέχει η Ceva, απαιτώντας συμβατικές εγγυήσεις που προβλέπουν, ιδίως, τα δεδομένα θα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για εγκεκριμένους σκοπούς, με όλη την απαιτούμενη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια.

Η Ceva εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή τρόπο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρόλο που η Ceva λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, καμία τεχνολογία μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη.

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, σε περίπτωση αποδεδειγμένης παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να δημιουργήσει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ενδιαφερομένων, η Ceva αναλαμβάνει να κοινοποιήσει την παραβίαση αυτή στην αρμόδια εποπτική αρχή και, όταν αυτό απαιτείται από την εν λόγω κανονιστική ρύθμιση, στους ενδιαφερομένους.

Με την επιφύλαξη των παραπάνω, αποτελεί δική σας ευθύνη να επιδείξετε σύνεση όσον αφορά την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και στις συσκευές σας (υπολογιστής, smartphone, ταμπλέτα, ...), κυρίως με την επιλογή ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης.

6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Υπό την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Ceva καταβάλλει προσπάθειες να σας παράσχει σύντομες, διαφανείς, κατανοητές και εύκολα προσιτές πληροφορίες, με σαφείς και απλούς όρους, σχετικά με τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)

Το δικαίωμα πρόσβασης σας επιτρέπει να λάβετε από την Ceva την επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς ή όχι και τις  προϋποθέσεις αυτής της επεξεργασίας καθώς και καθώς και να λάβετε ένα αντίγραφο (για οποιοδήποτε επιπλέον αντίγραφο, η Ceva έχει το δικαίωμα να απαιτεί την καταβολή εύλογων τελών βάσει των διοικητικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν). Όταν αυτό το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, οι πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή για κοινή χρήση, εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποκτήσετε το συντομότερο δυνατό τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Τέλος, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο (π.χ. διατήρηση δεδομένων που απαιτείται για τη συμμόρφωση προς μια νομική υποχρέωση), έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή,  των προσωπικών σας δεδομένων όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

► τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν αλλιώς σε επεξεργασία,

► επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας είχε βασιστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και, ενδεχομένως, δεν υπάρχει άλλη βάση να δικαιολογεί  αυτήν την επεξεργασία,

► θεωρείτε και μπορείτε να διαπιστώσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποτελέσει αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας,

► τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να διαγραφούν βάσει νομικής υποχρέωσης.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να προβληθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, και συγκεκριμένα τις εξής:

► όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, η επεξεργασία αυτών των δεδομένων ενδέχεται να περιορίζεται στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επαλήθευση της ακρίβειάς τους,

► όταν εξετάζετε και μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους,

► όταν η Ceva δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά αυτά είναι ακόμα απαραίτητα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον του δικαστηρίου,

► Όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία που θα βασιζόταν στον έννομο συμφέρον του υπεύθυνου της επεξεργασίας, κατά τον έλεγχο που αφορά το ζήτημα εάν οι λόγοι του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας υπερισχύουν των δικών σας.

► Δικαίωμα εναντίωσης συμπεριλαμβανομένης της  αναζήτησης

Μπορείτε να αντιταχθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ενός προφίλ, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. I Τα δεδομένα σας δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας παρά μόνο αν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι για αυτό, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας και των ελευθεριών ή των λόγων που σχετίζονται με την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον του δικαστηρίου. Όταν η επεξεργασία προορίζεται για αναζήτηση, μπορείτε να την αντιτάξετε ανά πάσα στιγμή.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα λάβετε άλλες εξατομικευμένες προσφορές.

 • Δικαίωμα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα στη μεταφορά των δεδομένων

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας ή σε μία σύμβαση, αυτό το δικαίωμα μεταφοράς σας επιτρέπει να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει στη Ceva σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να διαβιβάζετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε μια άλλο άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων χωρίς η Ceva να προβάλλει αντίρρηση.

Όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να ζητήσετε να διαβιβαστούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από τη Ceva σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν η Ceva επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Από την άλλη πλευρά, και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ισχύει μόνο για το μέλλον και συνεπώς δεν μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από αυτή την απόσυρση της συγκατάθεσης.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρχή ελέγχου

Εάν, παρά τις προσπάθειες της Ceva να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρχή ελέγχου.

Κατάλογος των αρχών ελέγχου διατίθεται στον  ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Δικαίωμα να αποφασίσετε για την τύχη των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε την τύχη των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας, υιοθετώντας γενικές ή συγκεκριμένες οδηγίες. Η Ceva αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις εν λόγω οδηγίες.

Ελλείψει οδηγιών, η Ceva αναγνωρίζει στους κληρονόμους τη δυνατότητα άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος πρόσβασης, εφόσον είναι αναγκαία για τη διευθέτηση της κληρονομιάς του θανόντος. και το δικαίωμα να αντιταχθούν στο κλείσιμο των λογαριασμών χρήστη του αποθανόντος και να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων του.

7. ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική περί Απορρήτου και/ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ceva μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Η Ceva υποχρεούται να σας απαντήσει το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση εντός διαστήματος ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας.

Εάν είναι απαραίτητο, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες, δεδομένης της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτήσεων που απευθύνονται στη Ceva. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε σχετικά με την παράταση και τους λόγους της αναβολής.

Αν η αίτησή σας υποβληθεί ηλεκτρονικά, οι πληροφορίες θα σας παρασχεθούν ηλεκτρονικά, όπου είναι δυνατόν, εκτός εάν το ζητήσετε ρητώς να σας παρασχεθούν με διαφορετικό τρόπο.

Αν η Ceva δεν συμμορφωθεί με το αίτημά σας, θα σας ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους αδράνησε  και θα έχετε την δυνατότητα να καταθέσετε καταγγελία σε μια αρχή ελέγχου και/ή να ασκήσετε ένδικο μέσο.

Πολιτική Cookies

Η παρούσα πολιτική για τα cookies ισχύει όταν συμβουλεύεστε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για κινητά και φορητές συσκευές της CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ(Ceva) 

Κατά την περιήγηση σε αυτούς τους ιστότοπους, ενδέχεται να λάβετε cookies τα οποία στέλνει και διαχειρίζεται η CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ καθώς και cookies που αποστέλλονται από άλλες ιστοσελίδες ή sites ou εξυπηρετητές ιστού τους οποίους διαχειρίζονται τρίτοι (« Cookies τρίτων »).

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Ο όρος « cookies » καλύπτει το σύνολο των δεδομένων που εναποτίθενται στη συσκευή σας (υπολογιστή, smartphone, tablet) και/ή τα οποία διαβάζετε από αυτήν όταν συμβουλεύεστε έναν ιστότοπο ή μία εφαρμογή για κινητά και φορητές συσκευές ή όταν βλέπετε μία διαφήμιση. Στόχος τους είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την περιήγησή σας στους ιστότοπους και η αποστολή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

2. ΠΟΙΑ COOKIES;

2.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ COOKIES

Τα λειτουργικά cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία, την καλή πλοήγηση των ιστοσελίδων μας και τη βελτίωση των λειτουργιών και της επίδοσης των ιστοσελίδων. Ως εκ τούτου, με την απενεργοποίηση αυτών των cookies, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από κάποιες λειτουργίες.

Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα.

2.2. COOKIES ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων μας προκειμένου να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και/ή την καταλληλότητά του..

Μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τον αριθμό επισκέψεων ανά σελίδα, το χρόνο που δαπανάται σε μία σελίδα ή ακόμα τον αριθμό των κλικ.

Όλα αυτά τα cookies ενεργοποιούνται αυτόματα όταν αποδεχθείτε αυτά τα cookies. Ωστόσο, εάν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε, συμβουλευθείτε την παράγραφο «Εφαρμογή της επιλογής σας» παρακάτω .

Οι αποθηκευμένες πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.

2.3. COOKIES ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Αυτά τα cookies επιτρέπουν την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά σας και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας εκστρατειών.

Cookies μέτρησης
Τα cookies μέτρησης μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας εκστρατειών. 

Cookies στόχευσης

Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τις συνήθειές σας όσον αφορά την πλοήγηση με σκοπό να σας παράσχουμε διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 

Τα cookies στόχευσης μας επιτρέπουν:

 • να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού ή μη προσωπικού χαρακτήρα μέσω κουίζ,
 • να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των σελίδων που επισκεφθήκατε,
 • να γνωρίζουμε τις πληροφορίες που επιλέξατε να μοιραστείτε κατά την εγγραφή σας σε άλλους ιστότοπους,
 • να γνωρίζουμε τις σελίδες και τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε κατά τις πρόσφατες πλοηγήσεις σας ή αμέσως πριν πάτε στον ιστότοπο,
 • να γνωρίζουμε τη θέση σας.
2.4. COOKIES ΤΡΙΤΩΝ - PIXEL

Μπορούμε να συμπεριλάβουμε στους ιστότοπους μας cookies προερχόμενα από τρίτους που σας επιτρέπουν να μοιράζεστε το περιεχόμενο από τους ιστότοπους μας.

Αυτά τα cookies δεν τα διαχειρίζεται η Ceva και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στη διαδικασία που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικές με την πλοήγησή σας στους ιστότοπους μας μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους..

Η αποστολή και χρήση cookies από τρίτους υπόκεινται σε πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής..

Καλείστε να συμβουλευθείτε την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής αυτών των κοινωνικών δικτύων για να λάβετε γνώση των σκοπών χρήσης, κυρίως από διαφημιστικής άποψης, των πληροφοριών της πλοήγησης που μπορούν να συλλέξουν μέσω αυτών των κουμπιών εφαρμογής. Αυτές οι πολιτικές προστασίας πρέπει να σας επιτρέπουν να κάνετε τις επιλογές σας όσον αφορά αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, εισάγοντας παραμέτρους στους λογαριασμούς χρήσης σας.

3.ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΑ COOKIES

3.1. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ

Κατά τη διάρκεια της πρώτης σύνδεσής σας στους ιστότοπους μας θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε τα cookies.

Η περίοδος ισχύος αυτής της συγκατάθεσης είναι κατ’ ανώτατο όριο 13 μήνες.

3.2.  ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ COOKIES

Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να απορρίψετε τη συλλογή πληροφοριών μέσω των Cookies, με την ενεργή διαχείριση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των cookies εντελώς,
 • Κατάργηση συγκεκριμένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας,
 • Αποτροπή αποθήκευσης cookies στον υπολογιστή σας από ορισμένους δικτυακούς τόπους,
 • Αποκλεισμός cookies τρίτων (όταν κατά την περιήγηση σε έναν ιστότοπο, αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας από έναν άλλο ιστότοπο).

Ωστόσο, οποιαδήποτε ρύθμιση παραμέτρων κάνετε μπορεί να αλλάξει την περιήγησή σας και την πρόσβαση σας σε ορισμένες υπηρεσίες που απαιτούν τη χρήση cookies.

Επομένως, δεν σας συνιστούμε να αρνηθείτε τη χρήση λειτουργικών cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και η μη αποδοχή των οποίων θα εμποδίσει τη σωστή περιήγησή σας.

Εξάλλου, η άρνηση χρήσης cookies στόχευσης ή μέτρησης συνεπάγεται την παύση της διαφήμισης στους ιστότοπους μας ή στο διαδίκτυο και αυτοί δεν θα είναι προσαρμοσμένοι  στους τομείς ενδιαφέροντός σας. 

3.3.  ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΑΣ

Διαμόρφωση λογισμικού πλοήγησης

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οδηγίες προερχόμενες από κάποια από τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042,

Firefox:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Opera : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Android : https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

Cookies τρίτων

Μόνο ο αποστολέας του εν λόγω cookie τρίτων μπορεί να διαβάσει ή να τροποποιήσει τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό το cookie. Αυτά τα cookies τρίτων υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων.

Για να μάθετε περισσότερα και να ασκήσετε την επιλογή σας σχετικά με αυτά τα cookies, μπορείτε να κάνετε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

3.4 – ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιπλέον, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των cookies και της στοχοθετημένης διαφήμισης, μπορείτε να επισκεφθείτε:

Συμμαχία Ψηφιακής Διαφήμισης ΗΠΑ (Digital Advertising Alliance aux États-Unis : Digital Advertising Alliance)

Συμμαχία Ψηφιακής Διαφήμισης Καναδά (Digital Advertising Alliance of Canada au Canada : Digital Advertising Alliance of Canada)

Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ψηφιακής Διαφήμισης (European Interactive Digital Advertising Alliance en Europe :European Interactive Digital Advertising Alliance)

Οι οργανισμοί αυτοί σας επιτρέπουν να καταργήσετε την εγγραφή σας από τις διαδικτυακές διαφημίσεις που βασίζονται σε τομείς ενδιαφέροντος και από όλες τις εταιρείες-μέλη.

YourOnlineChoices : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies 

Μέσω μιας κεντρικής διεπαφής, αυτός ο ιστότοπος σας επιτρέπει να διαχειριστείτε την έκφραση άρνησης ή αποδοχής των cookies που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν..

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Εθνικής Επιτροπής Πληροφορικής και Ελευθεριών της Γαλλίας (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés): http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/

4 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Η πολιτική για τα cookies μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν αμέσως μόλις εμφανιστεί η τροποποιημένη πολιτική για τα cookies. Σας καλούμε να διαβάσετε τακτικά την πολιτική όσον αφορά τα cookies για πιθανές αλλαγές.

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

I. Content and Access to the Website

A. Content of the Website

This Website of Ceva Santé Animale Group (hereinafter the Website) has been created to provide Users with information about the company, its organization, research, products, human resources policy,  locations, communication. This webWebsite cannot under any circumstances constitute a contractual offer.

Any natural or legal person, connecting, browsing or using the Website (hereinafter the User), acknowledges having read these Terms of Use (hereinafter "Terms of Use" or "Terms") at the time of its connection to the Website and accepts them without reserve. The fact that the User does not have to click to accept the Terms of Use does not constitute an obstacle to their opposability. 

Since the communication to the public regarding veterinary medicinal products is the subject of specific regulations, the information that the User finds on the Website must not be used to give a medical opinion or to replace a consultation with a professional health.
Similarly, this information can not be interpreted as a recommendation on the use of products without the advice of a veterinarian.

Ceva undertakes to verify that the content of the Website complies with the legal provisions in force. Ceva also undertakes not to disseminate data in violation of the rights of third parties, violent, pornographic or defamatory and not to disseminate illegal content, including racist, xenophobic, pedophile or otherwise detrimental to human dignity .

Ceva endeavors to update the content of the Website and to provide the User with accurate information. Nevertheless Ceva can not be held responsible for any errors and / or omissions. The User may notify any error or omission to the following e-mail address: contact@ceva.com

The User remains responsible for the use of the Website including its previous use if he gives up using the Website.

Ceva reserves the right to modify, terminate, suspend or discontinue without notice all or part of the services or content of the Website.

The Website may contain hypertext links to other Websites not managed and / or edited by Ceva. Ceva does not control in any way the information, products or services offered by these other Websites and can in no way be held responsible for the content of such Websites. The use of these Websites by the User is the sole responsibility of the latter. 

B. Access to the Website

The consultation of the Website is accessible to any User having an internet access.
Ceva strives to keep the Website accessible 24 hours a day, 7 days a week, without being held to any obligation of result in this respect.

For maintenance, updating, and for any other reason including technical, access to the Website may be interrupted.

In no event will Ceva be held responsible for these interruptions in services and the consequences that may result for the User.

Furthermore, Ceva can not be held responsible for the presence of viruses on the Website and any consequences that may result for the User

C. Use of the Website

The User is authorized to:
- view all or part of the Website,
- complete the information relating to the User Account (hereinafter defined).

The User is not authorized to:
- copy, distribute (including copies), modify or falsify in any way all or part of the elements of this Website- eliminate, from any item copied or printed from this Website, any mention of copyright author, trademark or other intellectual property clause contained in the original element.
If the User wishes to create a hypertext or other link to the Website, he sends an email to the following email address: contact@ceva.com, stating:
- the URL (s) of the page (s) from which the User wishes to propose a link to the Website,
- the URL (s) of the page (s) of the Website to which the User wishes to propose a link.
Ceva undertakes to study the User's request but is not obliged to do so.
Any fraudulent use of the Website or its content and any violation of these Terms may result in the application of criminal and civil penalties provided by law.

II. Creation and Use of User Account

In the event that the Website allows the opening of a User Account, the User agrees to comply with the rules for the creation and use of the User Account defined below.

A. User Account Creation

The User has the obligation to submit the registration form proposed by Ceva and to provide the required data concerning him. The user must also define an identifier and a password (hereinafter the "Connection Codes") which will allow him to access his User Account.

Failing to fill in the mandatory information required, the creation of the User Account will be refused.

Any User may register only once on the Website.

The User certifies that the information he provides is accurate, complete and undertakes to do what is necessary to ensure that it remains so. In particular, the User undertakes to provide only sincere and real information.

In the event that the information provided is false, incomplete or out of date, Ceva reserves the right to suspend or close the User account, temporarily or permanently.

The processing of personal data provided by the User in connection with the creation and use of the User account to the data controller of Ceva is subject to the provisions of the Privacy Policy of Ceva detailed on the Website.

The User agrees not to disclose his Login Codes to any third party in any form or in any way whatsoever and to inform Ceva of any use or suspicion of use of said Codes by an unauthorized third party. The User is solely responsible for the confidential storage of his Connection Codes and any use he may make of them. 

B. Use of User Account Services

The User undertakes to respect the conditions specific to the Services offered on the Website.
In particular, as part of the Services offered, the submission to the User Account of a photo, a creation or a testimony (hereinafter the "Content"), grants Ceva and its affiliates a right not exclusive and globally transferable, irrevocable and perpetual, for free use as described, the Content on the media of his choice. 

Ceva undertakes to mention the copyright in the event of exploitation or reproduction of the User's Content.

C. Closing the User Account

The User may at any time proceed to the deletion of his account by logging into his User Account. Closing the Account automatically and immediately causes the end of access to the files attached to it.

In case of non compliance with these Terms, Ceva reserves the right to refuse access to the Services and to close the User Account. 

III. Intellectual Property Rights

The Website is owned and operated by Ceva. The presentation of the Website and each of the elements, including trademarks, logos and domain names, appearing on the Website or the component, are protected by the laws in force on the intellectual property, and (i) are held by Ceva or by its subsidiaries or affiliated companies, or (ii) are held by third parties and are subject to a license for use and exploitation granted to Ceva by their owners.

Nothing contained on the Website or the Component may be reproduced, used, modified, assembled, decompiled, assigned, licensed, transferred, copied, translated, sold, published, exploited or otherwise disseminated in any medium whether, partially or completely, without the prior written consent of Ceva. Only the copy for private use is authorized for personal use, private and non-commercial, on the personal computer of the User or via the sharing tools offered on the Website.

Any use formally authorized by Ceva of the content contained in or contained in the Website must be done without any denaturing, modification or alteration in any way whatsoever

Violation of these mandatory provisions subjects the User and all persons responsible to the criminal and civil penalties provided for by French law.

Ceva or its subsidiaries reserve the right to pursue any act of infringement of its intellectual property rights.

IV. Liability of the User

All the hardware and software necessary to access and use the Website is the responsibility of the User who is responsible for the proper functioning of its equipment and its Internet access.

The User is required to take all the necessary preventive measures for the protection of his data, software and / or computer systems to guard against the contamination of possible viruses.

The use of the content made available through the Website is the responsibility of the User. The facts or acts that the User would have to perform in consideration of this information can not engage any other responsibility than that of the User. The access to the contents made available on the Website is the responsibility of the User and Ceva could not be held responsible for the damage or the loss of data which could result from the downloading or the use of the contents diffused on the Website .

The User is solely responsible to Ceva and, where applicable, to any third party, for any damages, direct or indirect, of any nature whatsoever, caused by any content, whatever its nature, communicated, transmitted or disseminated by the User, through the Website, as well as for any violation of these Terms, and the privacy policy.

Νομική Ειδοποίηση

CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ(“CEVA”)

οδός Εθνάρχου Μακαρίου 34 & Αθηνοδώρου

16341 Ηλιούπολη, Ελλάδα.

Τηλ.: +30 210 9851200

Fax: +30 210 9851211

Email: cevahellas@ceva.com

Ο εκδίδων διευθυντής είναι: ο Λυμπέρης Τσάρας – Γενικός Διευθυντής της CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.

Η Ιστοσελίδα αυτή φιλοξενείται από την εταιρεία: Clever Age www.clever-age.com 

Επικοινωνία

Η Ceva ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα προσωπικά δεδομένα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται επίσης, σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να ζητήσετε τη διαγραφή και να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας. Για να μπορέσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που προκύπτουν από το GDPR, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να απαντηθεί στο αίτημά σας. Δεν θα συλλέγονται ή δεν θα αποθηκεύονται από τη Ceva για οποιονδήποτε άλλο σκοπό

Το αίτημά σας έχει σταλεί. Θα φροντίσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να απαντήθει το αίτημά σας. Σε κάθε περίπτωση δεν θα συλλέγονται ή δεν θα διατηρούνται από την Ceva για άλλους σκοπούς

Επιστροφή στην αρχή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο παρών ιστότοπος προορίζεται για χρήση μόνο από κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, φοιτητές κτηνιατρικής, βοηθούς κτηνιάτρου ή άλλους επαγγελματίες κτηνιατρικής υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματίες φροντίδας ζώων.

Για να προχωρήσετε, επιλέξτε το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η παραπάνω δήλωση ισχύει για εσάς. Διαφορετικά επιλέξτε το κουμπί ΕΞΟΔΟΣ για να εξέλθετε από τον ιστότοπο.